Kosten afkickkliniek

Algemene leveringsvoorwaarden

Als een cliënt zorg krijgt van een zorginstelling, maakt deze met de instelling afspraken over de zorg en zo nodig het verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen in ieder geval de ‘algemene leveringsvoorwaarden GGZ (geestelijke gezondheidszorg)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die gemaakt zijn voor wat betreft de behandeling/begeleiding/verblijf bij één van de onderdelen van VAVC.

In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg nodig is, maar wel waar beide partijen (zowel de instelling als de cliënt) zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk dat wat wettelijk geregeld is.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGZ Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz), NPCF (Nederlandse Patienten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden.

Voor cliënten die korter dan een jaar in zorg zijn gelden de volgende algemene leveringsvoorwaarden:
Zorgverzekeringswet – Kortdurende zorg en verblijf

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Zorgverleners moeten zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.

Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier bij te houden met al uw gegevens. Bijvoorbeeld over uw ziekte, de behandeling en de bevindingen van verschillende zorgverleners. Een aantal van uw gegevens gaat naar uw zorgverzekeraar of naar het CAK. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of u een vergoeding krijgt.

Binnen VAVC geldt het Privacyreglement Stichting VAVC-GGZ waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van VAVC zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.